Algemene Voorwaarden

 1. Een offerte kan verschillende vormen aannemen, zowel elektronisch, op papier of via sociale media / berichtservices.
 2. Offertes zijn geldig gedurende een periode van 30 dagen, tenzij anders vermeld op de prijsopgave zelf. Eens deze periode verlopen is hebben ze een louter informatieve waarde. Alle prijzen zijn exclusief BTW (tenzij anders vermeld). FeMale at Work is alleen gebonden door de offerte na uitdrukkelijke aanvaarding van de inhoud door de klant of een bevoegde vertegenwoordiger. Alleen dan is er een overeenkomst.
 3. Indien de overeenkomst, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van de aangeboden en aanvaardde prijsopgave, is FeMale at Work niet gebonden aan deze afwijkingen.
 4. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, en samengestelde prijsopgaven duiden op geen enkele wijze een verplichting aan voor FeMale at Work om een deel van de opdracht uit te voeren tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Behoudens andersluidend beding zijn de facturen contant betaalbaar.
 6. Elke betwisting valt onder de bevoegdheid van de handelsrechtbank van Dendermonde.
 7. Ingeval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 1 % per maand en een forfaitair schadebeding van 10 %, met een minimum van € 25.
 8. Verkochte goederen worden noch teruggenomen, noch omgeruild. Mits aan de terugzending voorafgaandelijk schriftelijk akkoord, kan hiervan afgeweken worden. In dat geval wordt een vermindering toegepast voor administratieve kosten, forfaitair bepaald op 25 % van de te crediteren waarde. De terugzending moet franco gebeuren.
  Goederen dewelke werden gedragen en gebruikt worden onder geen enkel beding teruggenomen, evenals gepersonaliseerde artikelen.
 9. Tussen de verkoper en de koper wordt uitdrukkelijk overeengekomen, dat in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, de geleverde goederen de exclusieve eigendom van de verkoper blijven tot de volledige betaling van de hoofdsom, eventuele intresten en kosten.
 10. Niettemin gaan alle risico’s gekoppeld aan het verkocht goed, over op de koper van het ogenblik van de levering.

Wij kunnen de volgende informatie verzamelen:

 • naam
 • contact gegevens, waaronder e-mailadres
 • demografische gegevens zoals postcode, voorkeuren en interesses
 • andere informatie relevant voor enquêtes en/of offertes

Wat doen wij met de informatie die wij verzamelen

Wij hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u te voorzien van betere service en wij gebruiken deze in het bijzonder op de volgende manieren:

 • Intern bijhouden.
 • Informatie gebruiken om onze diensten te verbeteren.
 • Het periodiek versturen van promotionele e-mails met speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat u deze misschien interessant vindt via het e-mailadres dat u ons heeft verstrekt.
 • Van tijd tot tijd, kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om u te contacteren voor marktonderzoek. Wij kunnen contact met u opnemen via e-mail, telefoon, fax of per post. Wij kunnen de informatie gebruiken om ons aanbod aan te passen aan uw interesses.

Veiligheid

Wij zijn vastbesloten om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben wij geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ter bescherming en beveiliging van de informatie die wij verzamelen.