Algemene Voorwaarden

  1. Behoudens andersluidend beding zijn de facturen contant betaalbaar.

 

  1. Elke betwisting valt onder de bevoegdheid van de handelsrechtbank van Dendermonde.

 

  1. Betwistingen omtrent de facturen dienen binnen de 8 dagen aan de verkoper te worden toegezonden middels aangetekend schrijven.

 

  1. Ingeval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 1 % per maand en een forfaitair schadebeding van 10 %, met een minimum van € 25.

 

  1. Verkochte goederen worden noch teruggenomen, noch omgeruild. Mits aan de terugzending voorafgaandelijk schriftelijk akkoord, kan hiervan afgeweken worden. In dat geval wordt een vermindering toegepast voor administratieve kosten, forfaitair bepaald op 25 % van de te crediteren waarde. De terugzending moet franco gebeuren.
    Goederen dewelke werden gedragen en gebruikt worden onder geen enkel beding teruggenomen.

 

  1. Tussen de verkoper en de koper wordt uitdrukkelijk overeengekomen, dat in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, de geleverde goederen de exclusieve eigendom van de verkoper blijven tot de volledige betaling van de hoofdsom, eventuele intresten en kosten.
    Niettemin gaan alle risico’s gekoppeld aan het verkocht goed, over op de koper van het ogenblik van de levering.